Paslaugų teikimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes pažymėjus varnele jog sutinkate su „www.vdlgaksesuarai.lt “ taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu šioje elektroninėje parduotuvėje (toliau – Parduotuvė) susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregisruojama Parduotuvėje, laikoma slapta ir neviešinama.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2.Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su  Parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo šios sutarties sudarymo dienos. Atsisakius sutarties pinigai (įskaitant pirkėjo apmokėtas siuntimo išlaidas) grąžinami per 14 dienų. Primename, kad turime teisę negrąžinti pinigų, kol prekės nebus grąžintos arba kol  pirkėjas pateiks įrodymą, kad prekės yra išsiųstos. Pirkėjas apmoka tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas.

Pagal pirkėjo individualų užsakymą pagamintos prekės negrąžinamos.

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Civilinio kodekso 6.228-10 str. Sutartys, kurių atsisakyti negalima, nurodytos CK 6.228-10 str. 2 d.

3.4. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo Pirkėjo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Parduotuve.

5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės užsakymo formoje, neatskleisti gautų duomenų trečiosioms šalims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 8 punkte nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

7.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš 8-nių žemiau nurodytų bankų: AB bankas Swedbank; AB DNB Nord bankas; AB SEB Vilniaus bankas; AB Šiaulių bankas; AB Danske bankas; AB Nordea bankas. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. Bankiniai mokėjimai Parduotuvėje vykdomi per www.paysera.lt elektroninių mokėjimų sistemą.

7.2.2. Apmokėjimas pavedimu pagal išankstinę sąskaitą.

7.3. Atsiskaitydamas Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prieš atsiimdamas prekes. Minėtaisiais atvejais, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.

8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (pašto, kurjerių tarnyba).

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

8.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.6. Tuo atveju, kai Pirkėjas, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, vadovaujantis nurodytais transportavimo įkainiais. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

9. Prekių kokybė ir grąžinimo sąlygos

9.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

9.2. Prekes Pirkėjas gali grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo datos pranešęs apie tai Pardavėjui raštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį.

9.3. Už grąžinamas prekes sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui per 5 darbo dienas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

9.4. Pirkėjas privalo apmokėti grąžinimo išlaidas, jei patiekta prekė atitinka užsakyme nurodytą (t.y. jei Pirkėjas gavo tokią prekę, kurią ir užsisakinėjo). Grąžinimo išlaidas Pirkėjas apmoka net tuomet, kai prekė buvo pristatyta nemokamai.

9.5. Jei prekę Pirkėjas gavo su defektu arba kuri siuntimo metu buvo pažeista, Pardavėjas minėtą prekę apkeis (arba jei neįmanoma apkeisti – grąžins pinigus), ir kompensuos grąžinimo išlaidas.

9.6 Prekėms yra suteikiama garantija pagal įstatymą.

10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia užsakymo formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.4. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Ši sutartis įsigalioja nuo prekių apmokėjimo momento.

11.2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta teismine tvarka pagal Pardavėjo buvimo vietą.

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt. 

Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/

VDLG Aksesuarai dovanų kupono naudojimo taisyklės

·         VDLG Aksesuarai siūlo 30 eur, 40 eur, 50 eur bei 100 eur vertės dovanų kuponus.

·         Dovanų kuponas galioja tik VDLG Aksesuarai elektroninėje parduotuvėje www.vdlgaksesuarai.lt

·         Papuošalai sudedami į krepšelį ir kupono kodas turi būti įvedamas į nuolaidos kodo laukelį.

·         Kuponas galioja 6 (šešis) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos. Dovanų kupono galiojimo pabaigos data yra nurodyta ant dovanų kupono. Pasibaigus kupono galiojimo terminui, jis automatiškai blokuojamas. Pinigai už per nurodytą galiojimo laikotarpį nepanaudotą dovanų kuponą nėra grąžinami.

·         Dovanų kuponas yra negrąžinamas (nepriimamas atgal) ir nekeičiamas (nei į kitą dovanų kuponą, nei į pinigus).

·         Elektroninis dovanų kuponas skirtas vienkartiniam pirkimui. Neišnaudota suma nėra grąžinama.

·         Jei įsigyjamų prekių kaina viršija dovanų kupono nominalią vertę, skirtumą pirkėjas turi sumokėti papildomai.

·         Praradus dovanų kuponą, pinigai už jį negrąžinami. VDLG Aksesuarai neatsako už kupono vagystę, praradimą ar sugadinimą.

·         Įsigyjant Dovanų kuponą PVM sąskaita-faktūra nėra išrašoma. Pageidaujant, sąskaita-faktūra bus išrašoma po paslaugos suteikimo ar prekės įsigijimo.

Sutikimo su dovanų kuponų naudojimo sąlygomis įrodymu laikomas dovanų kupono įsigijimas ir jo naudojimas.

Iškilus klausimas dėl dovanų kupono pirkimo ar jo panaudojimo galime kreiptis el. paštu [email protected]